Menu Zamknij

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji

Załączniki do regulaminu:

Zał. 1 Formularz rekrut.

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej

Zał. 3 Karta weryfikacji merytorycznej

Zał. 4 Karta oceny predyspozycji kandydata

Zał. 5 Opis sektorów

Zał. 6 Zaświadczenie ZUS

Zał. 7 Oświadczenie uczestnika projektu RODO

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika o nieuczestniczeniu w innym projekcie

Zał. 9 Oświadczenie uczestnika projektu COVID-19

WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin przyznawania wsparcia

Załączniki do regulaminu:

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Standard oceny Biznesplanu

Zał. 3 Karta oceny formalnej biznesplanu

Zał. 4 Karta oceny merytorycznej biznesplanu przez eksperta niezależnego

Zał. 5 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 7 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 8 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Zał. 9 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 10 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 11 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Zał. 13 Oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy osób z niepełnosprawnościami)

Zał. 14 Oświadczenia (zbiór oświadczeń)

Zał. 15 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego

Zał. 16 Oświadczenie UP o wydatkowaniu wsparcia finansowego zgodnie z biznesplanem

Zał. 17 Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis i pomocy publicznej

Zał. 18 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zał. 19 Zestawienie wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAPYTANIA OFERTOWE

04.10.2021

Przeprowadzenie wsparcia szkoleniowego